Ons Bedrijf

De activiteiten van Devilee Consultancy

De dynamische en complexe omgeving heeft een steeds grotere impact op bedrijven. Devilee Consultancy is opgericht om de relatie tussen bedrijven en hun (vaak zeer) dynamische omgeving te analyseren, te beschrijven en te (helpen) verbeteren.

Vanuit onze bedrijfsmatige achtergrond, en op basis van de ideeën en inzichten, die in onze boeken en publicaties zijn beschreven, ondersteunen wij bedrijven en managers bij het maken van keuzes aangaande de inrichting, besturing en ontwikkeling van hun organisatie. Daarbij proberen wij een ideale verhouding tussen de vorm en de inhoud te vinden: veel managers hebben de neiging zich op de inhoud te richten, terwijl veel adviseurs zich juist met name op de vorm (modellen, procedures, vooraf vastgelegde keuzeprocessen etc.) concentreren.
Wij zijn van mening dat elk bedrijf anders is: elke organisatie maakt immers unieke keuzes. Daarnaast bevindt elke organisatie zich in een unieke omgeving, waardoor zij weer specifieke invloed vanuit andere bedrijven zal ondervinden. De wisselwerking tussen het unieke bedrijf en de unieke omgeving dwingt zo’n organisatie steeds vanuit haar eigen context en perspectief te zoeken naar de juiste oplossing van vraagstukken en problemen. Daarbij komt nog eens dat men in een (zeer) dynamische omgeving vele malen meer besluiten zal moeten nemen dan bedrijven in een relatieve stabiele omgeving. In zo’n omgeving is het daarom van essentieel belang dat alle mensen, die betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen, in welke rol dan ook, begrijpen hoe het onderliggende mechanisme werkt. Waarbij we niet alleen doelen op de besluitvormingsprocessen zelf, maar ook op de wisselwerking tussen de structuur aan de ene kant, in de vorm van procedures, regels, processen, afspraken en dergelijke, en de dynamiek aan de andere kant. Dynamiek is een verzamelbegrip voor alle signalen die van invloed zijn op een organisatie. Hoe groter de dynamiek in de omgeving van een bedrijf, hoe meer signalen (in uiteenlopende vormen) er op de onderneming af zullen komen, en hoe vaker die signalen van vorm en inhoud zullen veranderen.
In een sterk dynamische omgeving is het vaak niet voldoende meer om de besluitvormingsprocessen te versnellen, in een poging nog adequaat te kunnen reageren op de signalen uit de omgeving. Men zal uiteindelijk, wanneer men de slagkracht van de organisatie wil verhogen, gedwongen zijn de besluitvorming meer onderin de organisatie te leggen. Dat impliceert echter dat de organisatie anders zal moeten worden ingericht dan gebruikelijk is in een stabiele omgeving.
Helaas zijn veel modellen, die tot op de dag van vandaag in de markt worden gebruikt, feitelijk gefundeerd op de beginperiode van de industriële ontwikkeling, zeg maar de eerste helft van de vorige eeuw. Toen was er sprake van een veel stabielere en dus minder dynamische omgeving. Zulke modellen zijn er met name op gericht om zaken te structureren, en meer efficiënt te maken. Binnen de huidige onzekerheid en complexiteit bieden dergelijke modellen weinig houvast meer.
Vandaar dat wij gebruik maken van het Structuurmodel, dat in onze boeken en publicaties wordt beschreven en gebruikt. Dit (denk)model biedt meer houvast bij het analyseren van complexe problemen en vraagstukken, en is in staat duidelijk te maken welke opties men heeft binnen de aanwezige dynamiek.

Activiteiten van Devilee Consultancy
Wij worden graag betrokken bij veranderingsprocessen, en willen daar niet alleen in theoretische zin over discussiëren, maar zijn met name geïnteresseerd in de implementatie van de wijzigingen in de organisatie.
Er zijn verschillende mogelijkheden om Devilee Consultancy in te schakelen.

1. Consultancy/advisering
Wij kunnen (op uurbasis) individuele bedrijven en managers ondersteunen in de vorm van consultancy. De vorm waarin dit plaatsvindt kan in overleg worden vastgesteld.

2. Interim management
Het is ook mogelijk één van de medewerkers van Devilee Consultancy in te huren voor interim activiteiten. Wanneer er sprake is van specifieke veranderingsprocessen, of deze moeten worden begeleid, kan het een voordeel opleveren een betrokken buitenstaander tijdelijk bij de eigen organisatie te betrekken, teneinde meer grip te verkrijgen op de gang van zaken.

3. Opleidingen
Wij zijn graag bereid onze kennis te delen. Wij kunnen in overleg met uw organisatie in-house cursussen verzorgen. Daarnaast verzorgen wij algemene, voor iedereen toegankelijke opleidingen.

4. Het geven van lezingen of seminars
Onze medewerkers kunnen worden ingehuurd teneinde een specifiek onderwerp te bespreken, of juist om een algemeen beeld te geven van bepaalde ontwikkelingen.