Boek2

Boek 2: Economische dynamiek

Elk bedrijf is in min of meerdere mate afhankelijk van zijn omgeving, en andersom wordt die omgeving bepaald (vormgegeven) door de organisaties, die zich daarin bevinden. Kennis van de wijze, waarop de omgeving in elkaar steekt, is dus van essentieel belang.

We kunnen de omgeving van de organisatie beschouwen als een aantal netwerken, die kunnen worden gegroepeerd in een tweetal soorten. Aan de ene kant vinden we het Lokale Netwerk, dat zorgdraagt voor de levering van diensten en producten aan een bepaalde regio of markt. Die goederen en diensten kunnen lokaal worden vervaardigd of niet. Het tweede netwerk is het Mondiale Netwerk. Het vormt de verbinding tussen de lokale netwerken, en wordt gebruikt om lokaal geproduceerde goederen in andere gebieden af te zetten, dan wel om lokaal geleverde goederen elders te produceren. Door dit onderscheid tussen beide netwerken te maken wordt beter inzichtelijk gemaakt hoe de mondiale markt werkt, en hoe regio’s aan kunnen sluiten bij dat Mondiale Netwerk.

De netwerken, die feitelijk samenwerkingsverbanden zijn, bieden ons de mogelijkheid om ons te concentreren op een specifieke taak binnen het geheel, en alle andere taken aan andere partijen over te laten. Op die manier specialiseren bedrijven zich, en naar mate het Netwerk zich uitbreidt zullen organisaties zich steeds meer op een kleinere taak gaan concentreren. Toeleveranciers en faciliterende bedrijven spelen dan een steeds grotere rol in het tot een goed einde brengen van de bedrijfsprocessen. De trend om zich op de kernactiviteiten te richten is dus een onontkoombaar gevolg van het steeds complexer worden van het Netwerk.

Het zal duidelijk zijn dat organisaties, wanneer zij steeds meer taken uitbesteden en steeds minder autonoom worden, in een kwetsbaarder positie terecht zullen komen. Vandaar dat wij uitgebreid ingaan op de mogelijke gevolgen, die deelname aan (en dus feitelijk het opgaan in) het Netwerk met zich meebrengt. Als voorbeeld gebruiken we de kredietcrisis van 2008/2009, om te laten zien hoe de aard van het Netwerk leidt tot bepaalde (onverwachte en ongewilde) gevolgen. Daarnaast wordt geschetst wat er zal gebeuren als eenmaal het Netwerk (geheel of gedeeltelijk) instort, maar ook wordt aangegeven wat wij van de toekomst mogen verwachten wanneer wij in staat blijken alle bedreigingen te weerstaan.

bestellen