Achtergrond van de serie ‘Organisatie en dynamiek’

De serie ‘Organisatie en dynamiek’

Op basis van onze eigen visie op organiseren hebben wij een reeks boeken bedacht, ‘Organisatie en dynamiek’ genaamd, waarin wij laten zien hoe wij met inzichten, die beter bij de huidige tijdgeest passen, allerlei aspecten van de organisatie en het organiseren zien. Het uitgangspunt daarbij is dat de dynamiek en complexiteit tegenwoordig zo belangrijk is geworden, dat we ons anders moeten organiseren dan we gewend waren.

De verschillende boeken in deze reeks zijn allemaal geschreven tegen de achtergrond van de belangrijkste verandering in de economie, die de laatste 50 jaar heeft plaatsgevonden (dit wordt nader toegelicht in dit artikel: ‘Hoe onze wereld aan het veranderen is’). Het betreft de overgang van een relatief stabiele omgeving, waarin de voorspelbaarheid verhoudingsgewijs groot was, naar een complexe en uitermate dynamische leefomgeving. Deze verandering heeft zich vrijwel onopgemerkt voltrokken. En dat is niet zo vreemd, omdat wij evolutionair gezien beter in staat zijn om snelle veranderingen te zien dan wanneer deze uiterst langzaam plaatsvinden. Hoe ingrijpend deze metamorfose ook is geweest, en op hoeveel verschillende zaken deze van invloed is en is geweest, toch realiseren veel mensen zich niet wat er is gebeurd.
Want die omschakeling heeft namelijk niet alleen consequenties voor de manier, waarop organisaties zelf zijn georganiseerd, maar ook hoe zij zich onderling organiseren. Omdat veel van de door ons geleerde modellen nog stammen uit de periode, die als relatief stabiel kan worden gekenschetst, proberen wij momenteel met inadequate middelen onze wereld vorm te geven. En dat gaat dus niet werken. Het is daarom noodzakelijk dat we een andere benadering kiezen, waarbij de dynamiek wel de waarde krijgt, die het toekomt.

Deze serie boeken, getiteld ‘Organisatie en dynamiek’, is er op gericht om bedrijven en individuen meer houvast te geven in deze sterk veranderende tijden, door vanuit verschillende invalshoeken te laten zien hoe deze toename in dynamiek doorwerkt in en tussen bedrijven.
organiserenVandaar dat we in eerste instantie zijn begonnen met een boek, ‘Organiseren in een dynamische omgeving’ genaamd, waarin alle organiserende principes van de relatie tussen structuur en dynamiek uitgebreid worden besproken, en met elkaar in verband worden gebracht. Dit boek vormt de basis voor alle verdere boeken van deze reeks.

Vervolgens hebben wij, met behulp van deze principes, in elk volgend boek een andere invalshoek gekozen van waaruit we deze problematiek hebben benaderd.

economische-dynamiekIn het tweede boek bespreken we de manier, waarop onze omgeving in elkaar steekt, en hoe deze functioneert. Juist doordat er sprake is van toenemende dynamiek en complexiteit functioneert deze economische wereld heel anders dan normaal gesproken uit economische leerboeken naar voren komt. Wij benaderen de economie als de optelsom van het individuele gedrag van mensen en bedrijven, en niet als een abstract begrip.

 

Het derde boek gaat in de op de relatie tussen omgeving en organisatie. Pas wanneer een bedrijf past in zijn omgeving en (voldoende) toegevoegde waarde creëert verkrijgt deze het recht van bestaan. Maar dat recht moet steeds verdient worden: wanneer de onderneming uit de pas gaat lopen met die omgeving ontstaan er problemen, die tot de ondergang van de organisatie kunnen leiden.

Het vierde boek houdt zich bezig met doelstelling en strategie. Wanneer de omgeving steeds vaker en sneller verandert zal met name de strategie vaker moeten worden aangepast. Daarnaast gelden in een dynamische omgeving andere regels dan in een stabiele omgeving. Het betekent dat we het idee, dat we zeer incidenteel een strategie kunnen aanpassen, en er dan jarenlang mee uit de voeten kunnen, in de prullenbak kan.

Het vijfde boek laat zien hoe deze dynamische omgeving van invloed is op de manier waarop bedrijven zijn gestructureerd, en waarop deze worden bestuurd. Wanneer er sprake is van alsmaar snellere veranderingen wordt de afstand tussen de directie en de werkvloer als een steeds groter probleem ervaren. Wanneer de werkvloer moet wachten totdat de juiste besluitvormingsprocessen hebben plaatsgevonden, is in veel gevallen de kans al verkeken, of loopt het bedrijf achter de feiten aan.

Het zesde boek beschrijft de ontwikkeling van de organisatie. Feitelijk wordt hierin de onderneming als geheel benaderd, en niet meer vanuit losse aspecten. Dat betekent dat er niet alleen een optelsom wordt gemaakt van allerlei eerder besproken zaken, maar vooral laat zien dat organisaties in zo’n omgeving met geheel andere processen te maken krijgen. Het is namelijk steeds minder van belang om op een specifiek moment precies de juiste beslissingen te nemen, om vervolgens achterover te leunen en het rendement van die beslissingen binnen te halen, maar juist om een organisatie te beschouwen als een voortdurend veranderend geheel. We laten zien hoe de verschillende aspecten uit de omgeving van invloed zijn op de onderneming. Wanneer de omgeving zich steeds weer aanpast zal de organisatie moeten beseffen dat de optimale plaats in de markt ook voortdurend verandert. Dat betekent dat in een dynamische omgeving bedrijven meer baat hebben met het op de juiste manier meebewegen met de markt, omdat dan het voortbestaan en succes van de organisatie beter wordt gegarandeerd.

Deze serie boeken is er dus op gericht om mensen, die met organisaties te maken hebben, duidelijk te maken hoe belangrijk de dynamiek in de omgeving voor hen is, en op welke wijze zij zich in die omstandigheden staande kunnen houden. Gedegen kennis van de interactie tussen structuren en de dynamiek is daarbij noodzakelijk. Hoe men met deze relatie omgaat maakt duidelijk op welke wijze de eigen organisatie (of de omgeving) probeert om orde in de chaos te scheppen. En in hoeverre daarbij verwacht mag worden dat het succes zal opleveren, zowel op de korte als op de lange termijn.